Gimnazjum

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

 

 SZKOŁA  KLUCZOWYCH  KOMPETENCJI ...

           Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie  przez cały rok szkolny  2017/2018 realizują projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracyu uczniów i uczennic gimnazjów w Gminie Skawina”.

Czytaj więcej...

 

Szkolny Punkt Informacji i Kariery

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej prężnie działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery, który spotyka się z dużym zainteresowaniem uczniów. Jest to projekt unijny modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Czytaj więcej...

Psycholog i pedagog szkolny

 

Pedagog:

- udziela pomocy uczniom,

w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych

- udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych

- udziela porad i pomocy uczniom przejawiającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

- wspomaga uczniów w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań

- przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży

- rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego

- udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze      i dydaktyczne

- organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub rodzinno–prawnej

- wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo lub wykazujących objawy demoralizacji do sądów rodzinnych i sądów dla nieletnich

- prowadzi grupowe lub indywidualne zajęcia profilaktyczne, wychowawcze, psychoedukacyjne i inne specjalistyczne, np. korekcyjno–kompensacyjne oraz z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej

- wspiera wychowawców w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły

- prowadzi konsultacje i poradnictwo dla rodziców

 

- współpracuje z instytucjami i podmiotami lokalnymi wspomagającymi szkołę w działalności opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej.

Zadania pedagoga szkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.).

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

- czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

- masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

- są wokół Ciebie osoby, którym należałoby pomóc

- ktoś naruszy Twoje prawa

- chcesz podzielić się swoją radością sukcesem

- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

- masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

 

 

 

Małgorzata
Szczypczyk

Nina Babińska-Skalska

pedagog

pokój  nr 29

psycholog

pokój nr 21

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

8:00-15:00

1 lekcja - zaj. z uczniami

 

 

 

--------------------------

 

 

 

 

WTOREK

 

7:50-13:00

 

 

9:00 -13:00

 

 

 

ŚRODA

 

 

8:00-13:45

1,2,6 l - zajęcia zuczniami

 

9:00 - 13:00

 

 

 

CZWARTEK

 

7:45-14:00

2 l - zajęcia zuczniami

 

 

 

9:00 - 13:00

 

 

 

PIĄTEK

 

7:45-12:00

1,2 l - zajęcia zuczniami

 

 

---------------

 

 

Pielęgniarka szkolna

 

 

Zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w prawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814 z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie).

Zgodnie z rozporządzeniem, zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje w szczególności:

1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem; 

3. organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;

4. prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;

5. czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;

6.udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;

7. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

8. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

9. prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych w załączniku do rozporządzenia. 

 

 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej: 

Czwartek, Piątek: 8:00-14:00.