foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

 

Szkolny Punkt Informacji i Kariery

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej prężnie działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery, który spotyka się z dużym zainteresowaniem uczniów. Jest to projekt unijny modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Czytaj więcej...

Pielęgniarka szkolna

 

 

Zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w prawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814 z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie).

Zgodnie z rozporządzeniem, zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje w szczególności:

1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem; 

3. organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;

4. prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;

5. czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;

6.udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;

7. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

8. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

9. prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych w załączniku do rozporządzenia. 

 

 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej: 

Czwartek, Piątek: 8:00-14:00.

 

 

Psycholog i pedagog szkolny

 

Pedagog:

- udziela pomocy uczniom,

w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych

- udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych

- udziela porad i pomocy uczniom przejawiającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

- wspomaga uczniów w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań

- przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży

- rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego

- udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze      i dydaktyczne

- organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub rodzinno–prawnej

- wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo lub wykazujących objawy demoralizacji do sądów rodzinnych i sądów dla nieletnich

- prowadzi grupowe lub indywidualne zajęcia profilaktyczne, wychowawcze, psychoedukacyjne i inne specjalistyczne, np. korekcyjno–kompensacyjne oraz z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej

- wspiera wychowawców w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły

- prowadzi konsultacje i poradnictwo dla rodziców

 

- współpracuje z instytucjami i podmiotami lokalnymi wspomagającymi szkołę w działalności opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej.

Zadania pedagoga szkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.).

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

- czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

- masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

- są wokół Ciebie osoby, którym należałoby pomóc

- ktoś naruszy Twoje prawa

- chcesz podzielić się swoją radością sukcesem

- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

- masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

 

 

 

Małgorzata
Szczypczyk

Nina Babińska-Skalska

pedagog

pokój  nr 29

psycholog

pokój nr 21

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

8:00-15:00

1 lekcja - zaj. z uczniami

 

 

 

--------------------------

 

 

 

 

WTOREK

 

7:50-13:00

 

 

9:00 -13:00

 

 

 

ŚRODA

 

 

8:00-13:45

1,2,6 l - zajęcia zuczniami

 

9:00 - 13:00

 

 

 

CZWARTEK

 

7:45-14:00

2 l - zajęcia zuczniami

 

 

 

9:00 - 13:00

 

 

 

PIĄTEK

 

7:45-12:00

1,2 l - zajęcia zuczniami

 

 

---------------

 

 

Przyjaciele naszej szkoły

 

A ten zwycięzcą, kto drugim da najwięcej od siebie

A. Asnyk „Dzisiejszym idealistom”

               

Tytuł Przyjaciela Szkoły przyznawany jest osobom i instytucjom, które swoimi działaniami wspomagają pracę Gimnazjum nr 2 w różnych obszarach jego funkcjonowania. Jest on dowodem wdzięczności za trud i serce włożone we współdziałanie w kształtowaniu młodego człowieka.

 

 

 

 • Jacek Krupa - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 • Adam Najder - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
 • Bożena Borysewicz - Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH
 • Stanisław Pac - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina w latach 1998-2002
 • Anna Wąsowicz - Radna Rady Miejskiej
 • Kazimiera Stochel - Prezes Banku Spółdzielczego w Skawinie
 • Elektrownia Skawina S.A.
 • Bahlsen Sweet Skawina
 • Krzysztof Janusz - Dyrektor CKiS w Skawinie w latach 1992-2006
 • Janusz Bysina - Dyrektor CKiS w Skawinie
 • Irena Jałocha - Przewodnicząca Rady Rodziców w latach 1999-2002
 • Krzysztof Droździewicz - Przewodniczący Rady Rodziców w latach 2002-2004
 • Krzysztof Skrzybalski - Studio Filmu i Fotografii „PROFIL”
 • Janusz Pijocha - Rada  Rodziców
 • Marta i Waldemar Ślęczkowie - Rada Rodziców
 • Ks. Grzegorz Odrzywołek
 • Piotr Pietrzko i Grzegorz Pietrzko - Zakład Elektroinstalacyjny „Zelpig” S.C.
 • Zakład Produkcyjno-Handlowy „FREZWID”
 • Bogdan Gubała i Anna Gubała-Sikora -Zakład Produkcji Masarskiej S.C.
 • Krzysztof Kowal - Rada Rodziców
 • Małopolski Instytut Kultury
 • Małgorzata Wojnarowska - Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Renata Ciepły - Przewodnicząca Rady Rodziców w latach 2008-2011
 • Piotr Mioduszewski - Drużynowy 1. Skawińskiej Drużyny Harcerzy „Korzenie”
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Czesław Gąsiorowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie
 • Paweł Kolasa – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
 • Małgorzata Kopeć - Asystent Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii
 • Krystyna Droździewicz – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie
 • Michał Grzeszczuk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie