foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

 

 SZKOŁA  KLUCZOWYCH  KOMPETENCJI ...

           Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie  przez cały rok szkolny  2017/2018 realizują projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracyu uczniów i uczennic gimnazjów w Gminie Skawina”.

W projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 uczestniczy 60 uczniów klas gimnazjalnych.

W formie zajęć pozalekcyjnych rozwijane i kształcone są kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy i do uczenia się przez całe życie. Na wyjątkowo atrakcyjnych zajęciach (zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań z matematyki, fizyki, biologii, chemii i informatyki) uczniowie kształcą myślenie matematyczne ukierunkowane na rozwiązywanie realnych problemów i wykorzystywanie  umiejętności matematycznych w codziennym życiu, prowadzą obserwacje, realizują  doświadczenia oraz  eksperymenty chemiczne i biologiczne, doskonalą umiejętności logicznego myślenia, opracowują różnorodne strategie rozwiązywania problemów naukowych, tworzą prezentacje, uczą się podstaw programowania i kształcą umiejętności wykorzystywania nowych programów i technologii informacyjno – komunikacyjnych w różnych  dziedzinach życia.

          Projekt pozwolił także na znaczne podniesienie standardu wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych. Uczniowie zyskali między innymi nową pracownię komputerową, tablice multimedialne, roboty edukacyjne wspomagające programowanie, sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń, eksperymentów, obserwacji (mikroskopy, przyrządy pomiarowe, szkło labolatoryjne, zestawy substancji i odczynników chemicznych, zestawy trwałych preparatów z tkankami roślinnymi i zwierzęcymi).

        Nauczycielki realizujące projekt: Aneta Cibor, Anna Dziedzic, Elżbieta Łuszczyńska, Ewa Kowalska i Gabriela Rawska prowadzą zajęcia z uczniami w szkolnych pracowniach i w  terenie, w tym, w renomowanych  środowiskach naukowych.

       Dobrym startem w projekt był dla uczniów udział w „Nocy Naukowców” w Krakowie. Uczennice i uczniowie klas 2a, 2b, 2c i 3a w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odwiedzili „Salon krzywych luster, 0=1, i inne patologie” gdzie zmierzyli się z „niebanalnymi” zadaniami, w „Salonie Kartezjusza” na tablicy multimedialnej  badali różne wizualizacje równań algebraicznych, a w „Salonie gier (niehazardowych)” mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności w grach logicznych. Niezwykłym doświadczeniem było także uczestnictwo młodzieży w wystawie interaktywnej zorganizowanej w Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Uczniowie zweryfikowali i poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności w pokazie doświadczalnym „Zobaczyć niewidzialne - pokaz doświadczalny”, Grupa uczniów zainteresowana biologią, spędziła „Noc Naukowców” w Instytucie Przyrodniczym  Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  poznając historię życia na Ziemi, a szczególnie historię powstania człowieka.

     Bardzo cennym doświadczeniem (zwieńczenie wielu żmudnych obliczeń i analiz matematycznych w ramach zajęć matematycznych w szkole), był także udział uczniów w szkoleniu i warsztatach w Pierwszym Urzędzie Skarbowym ul. Rzemieślnicza 20, gdzie głównym tematem były podatki: na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałtowy oraz w formie karty podatkowej. Pojęcia VAT, CIT, przychód i dochód okazały się zrozumiałe i łatwe do obliczenia. Sprawdzenie wiedzy w praktyce było możliwe na sali obsługi, gdzie klienci załatwiali swoje sprawy. Pod nadzorem pracownika Urzędu Skarbowego, uczennica Magda Kaleta z klasy 2c, wypełniła elektronicznie PIT 37 starszemu panu, który poprosił o to US. Brawo!!!

Niezapomniane wrażenia pozostały  także po  zajęciach przygotowanych w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie ul. Św. Wawrzyńca 15.   Poprzez interakcję z eksponatami  interaktywnej wystawy ”To takie proste”, dziewczęta samodzielnie poznawały zjawiska i procesy zachodzące
w przyrodzie: zasady mechaniki, indukowanie prądu, przemianę energii świetlnej na mechaniczną.  Dodatkowe dwie  lekcje warsztatowe „Widmo światła” i „Budujemy poduszkowiec”  rozbudziły kreatywność i twórczość przy budowie stetoskopu i modelu poduszkowca. Wykonanym przez siebie stetoskopem uczennice sprawdzały jak wyglądają widma światła emitowane przez żarówkę, świetlówkę oraz Słońce  a  testowanie  wykonanego przez siebie  poduszkowca, było dla uczennic świetną zabawą.Wszystkie przejechały nim po sali.

     Uczennice i uczniowie uczestniczący w zajęciach  koła fizycznego mieli możliwość poszerzenia swoich wiadomości z  fizyki  głównie z działów akustyka i astronautyka poprzez udział w wykładzie „Drgania - pokaz doświadczeń” zorganizowanym przez Uniwersytet  Jagiellońskiw Krakowie, gdzie samodzielnie przeprowadzali proste eksperymenty oraz w wykładzie popularnonaukowym w Obserwatorium Astronomicznym UJ  dotyczącym istnienia czarnej materii.   Przygotowanie do wykładu, doświadczeń i eksperymentów miało miejsce na zajęciachw szkole. Ciekawym  doświadczeniem  było także zwiedzanie kopuły obserwacyjnej i obserwacja nieba przy użyciu 35 centymetrowego teleskopu Maksutowa.

        W ramach  koła informatycznego,  na  platformie MOODLE  uczestnicy projektu  poszerzali swoją wiedzę i umiejętności  z

zakresu programowania, przy użyciu darmowych programów Scratch oraz Ozoblockly - aplikacji do programowania robotów opierającej się na języku programowania  Blockly. Uczniowie rozwijali  także  umiejętność komunikowania się za pomocą komputera oraz umiejętności nauki w formie e-learningu.

Zafascynowani chemią, w ramach koła chemicznego, uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach teoretyczno-ćwiczeniowych rozwijających  umiejętności planowania, projektowania i przeprowadzania prostych doświadczeń, eksperymentów chemicznych oraz wyciągania na podstawie tych badań odpowiednich wniosków.

Uczniowie klasy 2a zrealizowali także  projekt, w którym na podstawie wybranych parametrów fizyko-chemicznych (m.in. pH, zawartości azotanów, fosforanów, amoniaku, jonów żelazai twardości ogólnej i węglanowej) dokonali  oceny klasy czystości wód rzeki Skawinki.  Obecnie wykorzystując różne źródła i metody pozyskiwania informacji, przygotowywują  prezentację multimedialną dotyczącą realizowanego projektu o rzece Skawince.  Nauka poprzez doświadczenia i eksperymenty oraz zajęcia w terenie  okazały się  być niezapomnianą  nauką – przygodą i  zaowocowały  konkretnymi   umiejętnościami  badawczymi.

     Zajęcia w kole biologicznym, to nie tylko  obserwacje  mikroskopowe (nawet z wykorzystaniem  kamery  do mikroskopu), pomiary  ciśnienia, różnorodne  doświadczenia i analizy, nauka anatomii, przygotowywanie preparatów i obserwacje, ale także wspaniałe zajęcia terenowe w wielu miejscach Miasta i Gminy Skawina, które zaowocowały  rozpoznawaniem drzew i  poznawaniem pomników przyrody w naszej gminie.

           W kwietniu,  grupa 30 uczniów  najbardziej  zaangażowanych w realizację projektu wzięła udział w zajęciach  w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zajęcia miały  na celu inspirowanie młodzieży do obserwacji, wykonywania doświadczeń, zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi i eksperymentowania.

Uczniowie obejrzeli wystawę czasową "Powietrze - więcej niż nic", dzięki której, za pomocą eksponatów mogli poczuć powiew wiatru, zmiany temperatury, zapachy, proces tornada. Dowiedzieli się, w jaki sposób powietrze kształtuje pogodę, pozwala latać samolotom, umożliwia działanie odkurzaczy. Mogli namacalnie sprawdzić jak różnymi aspektami życia rządzi powietrze.

Uczniowie samodzielnie eksperymentowali. Sprawdzali, jak zmysły i umiejętności pozwalają im odbierać świat. Testowali także  możliwości swojego ciała  leżąc na gwoździach, podciągając się na drążkach, pokonywali różne przeszkody na wózku inwalidzkim, z którymi na co dzień zmagają się osoby niepełnosprawne.Sprawdzali też wrażliwość na światło, postrzeganie kolorów oraz podatność na iluzje (np. znikająca postać w lustrze, wkładanie ręki do skrzyni z niespodzianką itp.)

Na innej części wystawy  mogli zobaczyć procesy biologiczne jakie zachodzą w przyrodzie; np. zjawisko fotosyntezy, jak rozrastają się grzyby (pleśnie).

Różnorodność wystaw i towarzyszących im eksponatów sprawiła, że nie było czasu na nudę.

Wszyscy chcieli  zobaczyć jak najwięcej, dotknąć, sprawdzić, dowiedzieć się „jak to działai dlaczego właśnie tak?”.  Zachwyt i fascynacja poznanymi zjawiskami a także niezapomniane wrażenia  pozostały  na długo.

     Projekt  jeszcze trwa (do lipca). Uczniowie nadal z zaangażowaniem doświadczają, zdobywają     szeroką wiedzę  i umiejętności, przygotowują   raporty, prezentacje. Budowane  makiety wybranych budynków Miasta i  Gminy Skawina  są na ukończeniu....

     Na  ostateczne  podsumowanie przyjdzie czas, jednak  już teraz  można  potwierdzić, że  tak zorganizowane zajęcia  są wyjątkowo  atrakcyjne  i efektywne, a  kompetencje matematycznei podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie  znacznie wzrosły.

       W naszej szkole  „Non schole, sed  vitae  discimus”.  ( "Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy").

 

                                                                                                      Koordynator Projektu

                                                                               Elżbieta Gutierrez

Galeria