foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie manu

Psycholog i pedagog szkolny

 

Pedagog:

- udziela pomocy uczniom,

w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych

- udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych

- udziela porad i pomocy uczniom przejawiającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

- wspomaga uczniów w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań

- przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży

- rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego

- udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze      i dydaktyczne

- organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub rodzinno–prawnej

- wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo lub wykazujących objawy demoralizacji do sądów rodzinnych i sądów dla nieletnich

- prowadzi grupowe lub indywidualne zajęcia profilaktyczne, wychowawcze, psychoedukacyjne i inne specjalistyczne, np. korekcyjno–kompensacyjne oraz z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej

- wspiera wychowawców w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły

- prowadzi konsultacje i poradnictwo dla rodziców

 

- współpracuje z instytucjami i podmiotami lokalnymi wspomagającymi szkołę w działalności opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej.

Zadania pedagoga szkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.).

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

- czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

- masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

- są wokół Ciebie osoby, którym należałoby pomóc

- ktoś naruszy Twoje prawa

- chcesz podzielić się swoją radością sukcesem

- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

- masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

 

 

 

Małgorzata
Szczypczyk

Nina Babińska-Skalska

pedagog

pokój  nr 29

psycholog

pokój nr 21

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

8:45-12:45

 

 

 

8:00 - 13:00

 

 

 

 

WTOREK

 

8:00-12:00

 

 

8:00 -12:00

 

 

 

ŚRODA

 

 

8:00-11:30

 

8:00 - 10:00

 

 

 

CZWARTEK

 

8:00-13:30

 

 

 

---------------

 

 

 

PIĄTEK

 

8:45-13:45

 

 

 

---------------

 

 

Pielęgniarka szkolna

 

 

Zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w prawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814 z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie).

Zgodnie z rozporządzeniem, zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje w szczególności:

1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem; 

3. organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;

4. prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;

5. czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;

6.udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;

7. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

8. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

9. prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych w załączniku do rozporządzenia. 

 

 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej: 

Czwartek, Piątek: 8:00-14:00.

 

 

In progress

Przyjaciele naszej szkoły

 

A ten zwycięzcą, kto drugim da najwięcej od siebie

A. Asnyk „Dzisiejszym idealistom”

               

Tytuł Przyjaciela Szkoły przyznawany jest osobom i instytucjom, które swoimi działaniami wspomagają pracę Gimnazjum nr 2 w różnych obszarach jego funkcjonowania. Jest on dowodem wdzięczności za trud i serce włożone we współdziałanie w kształtowaniu młodego człowieka.

 

 

 

 • Jacek Krupa - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
 • Adam Najder - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
 • Bożena Borysewicz - Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH
 • Stanisław Pac - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina w latach 1998-2002
 • Anna Wąsowicz - Radna Rady Miejskiej
 • Kazimiera Stochel - Prezes Banku Spółdzielczego w Skawinie
 • Elektrownia Skawina S.A.
 • Bahlsen Sweet Skawina
 • Krzysztof Janusz - Dyrektor CKiS w Skawinie w latach 1992-2006
 • Janusz Bysina - Dyrektor CKiS w Skawinie
 • Irena Jałocha - Przewodnicząca Rady Rodziców w latach 1999-2002
 • Krzysztof Droździewicz - Przewodniczący Rady Rodziców w latach 2002-2004
 • Krzysztof Skrzybalski - Studio Filmu i Fotografii „PROFIL”
 • Janusz Pijocha - Rada  Rodziców
 • Marta i Waldemar Ślęczkowie - Rada Rodziców
 • Ks. Grzegorz Odrzywołek
 • Piotr Pietrzko i Grzegorz Pietrzko - Zakład Elektroinstalacyjny „Zelpig” S.C.
 • Zakład Produkcyjno-Handlowy „FREZWID”
 • Bogdan Gubała i Anna Gubała-Sikora -Zakład Produkcji Masarskiej S.C.
 • Krzysztof Kowal - Rada Rodziców
 • Małopolski Instytut Kultury
 • Małgorzata Wojnarowska - Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Renata Ciepły - Przewodnicząca Rady Rodziców w latach 2008-2011
 • Piotr Mioduszewski - Drużynowy 1. Skawińskiej Drużyny Harcerzy „Korzenie”
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Czesław Gąsiorowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie
 • Paweł Kolasa – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
 • Małgorzata Kopeć - Asystent Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii
 • Krystyna Droździewicz – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie
 • Michał Grzeszczuk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie

 

Historia naszego Gimnazjum

 

Gimnazjum nr 2 w Skawinie  zostało powołane do życia Uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie nr VIII/50/99 z dnia 12 marca 1999 roku.  Siedzibą  Gimnazjum nr 2 w Skawinie stał się budynek dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie, przy ul. Mickiewicza 11a. Przez pierwsze dwa lata szkoły funkcjonowały w budynku wspólnie, po czym Szkoła nr 3 w Skawinie uległa likwidacji, a uczący się w niej uczniowie przeszli do Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Skawinie.

W Uchwale z dnia 12 marca 1999 roku, określono także obwód Gimnazjum nr 2 w Skawinie: dotychczasowy obwód Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie oraz miejscowości: Jaśkowice, Wielkie Drogi, Borek Szlachecki, Pozowice, Krzęcin, Grabie i Kopanka.

Funkcję dyrektora  Gimnazjum nr 2 w Skawinie powierzono mgr Elżbiecie Gutierrez, dotychczasowej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie.

W pierwszym roku szkolnym naukę w Gimnazjum rozpoczęło 216 uczniów, w ośmiu oddziałach klas pierwszych. Wcześniej odbył się etap tworzenia Gimnazjum od podstaw: wydzielania pomieszczeń gimnazjalnych, ich zagospodarowywanie, konieczne remonty, organizacja kancelarii i sekretariatu, zatrudnianie nowej kadry pedagogicznej, organizacja dowozu uczniów, programowanie i planowanie pracy szkoły, tworzenie struktury organizacyjnej, opracowywanie podstawowych dokumentów: w tym Statutu, Szkolnego Zestawu Programów i Programu Wychowawczego.

 

Dla uczniów początkiem przygody z gimnazjum był 1 września 1999 roku.

Początki były trudne, ale ciekawe, przecież wszystko działo się po raz pierwszy. Pierwsze wybory do Parlamentu Uczniowskiego miały miejsce 18 września 1999 roku. Na zebraniu inauguracyjnym wyodrębniono sekcje: naukową, gospodarczą, kulturalno-rozrywkową, do spraw uczniowskich i sportową, w tym kształcie Samorząd Uczniowski działa do dnia dzisiejszego.

Pierwsze pasowanie na gimnazjalistę odbyło się 28 października 1999 roku. Wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie, zaś w turnieju wykazali, że są godni nosić zaszczytne miano Gimnazjalisty. Nawiązując do tradycji średniowiecznej, uczniowie wcielili się w rycerzy, których pasowania dokonała Pani Dyrektor – królowa.

 

14 października 2003 roku szkoła otrzymała imię Komisji Edukacji Narodowej. Tego dnia uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej z imieniem szkoły dokonali pan Adam Najder – burmistrz Miasta i Gminy Skawina i pani Bożena Borysewicz - wizytator, a poświęcił ją biskup Kazimierz Nycz.

Podczas wspaniale zorganizowanej uroczystości gimnazjum otrzymało także sztandar, którego fundatorem była Rada Rodziców. Gratulacje, słowa uznania i życzenia wielu sukcesów w pracy z tak zobowiązującym patronem, do dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców skierowali Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka, Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik, Małopolski Kurator Oświaty Elżbieta Lęcznarowicz i Rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie prof. Michał Śliwa oraz wielu  innych sympatyków i przyjaciół szkoły. Dzięki uroczystości zorganizowanej z dużym rozmachem, szkoła wzbogaciła swą bazę dydaktyczną o wiele cennych pomocy dydaktycznych.

 

W roku szkolnym 2002/2003 gimnazjum uczestniczyło w akcji „ Szkoła z klasą” zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  Nauczyciele i uczniowie pracowali nad 6 zadaniami, których efekty zaświadczyły, że szkoła „ma klasę”. Tytuł „Szkoły z klasą” gimnazjum otrzymało 10 października 2003 roku.