foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie

 

Dyrektor:  
 

mgr Elżbieta Gutierrez

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wicedyrektor:  
 

mgr Janusz Nowak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Świetlica

 

Świetlica czynna od 7:00 - 16:30.

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do świetlicy szkolnej od 2 września 2022 r. 

Przypominamy, że przyjmowani będą TYLKO uczniowie z wypełnioną kartą i oświadczeniem dostępnymi do pobrania poniżej.

INFORMUJEMY, ŻE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZYJMOWANI SĄ UCZNIOWIE  KLAS I-III KTÓRYCH OBOJE RODZICE PRACUJĄ ORAZ UCZNIOWIE KLAS IV-VIII, KTÓRZY DOJEŻDŻAJĄ  AUTOBUSEM SZKOLNYM.

 

KARTA ZAPISU

OŚWIADCZENIE

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:30. Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani wychowawcy. Dzieci uczęszczające do świetlicy mają możliwość brania udziału w zajęciach:

• muzycznych

• plastycznych

• ruchowych ogólnorozwojowych

• sportowych na boisku  szkolnym

• czytelniczych w bibliotece szkolnej

• dydaktycznych- zabawy słowne, ćwiczenia w poprawnym czytaniu, rebusy, krzyżówki, zgadywanki itp.

• zajęciach z wykorzystaniem środków audio-wizualnych znajdujących się w świetlicy.

Szczególną uwagę zwracamy na:

• organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

• odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

• rozwijanie samodzielności i samorządności;

 Wychowankom świetlicy udzielana jest też indywidualna pomoc w odrabianiu zadań domowych. Uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez szkołę i inne instytucje. Każde zajęcia prowadzone w świetlicy zawierają treści wychowawcze i dydaktyczne, które wychowankowie mogą wykorzystać w życiu codziennym.

 

Grafik świetlicy 2022/2023

 

 

PROGRAMY I KONKURSY ŚWIETLICOWE

 

Program „Dobrze Jemy” – Szkoła na Widelcu (2021/2022)

Dzień Zdrowego Śniadania – konkurs plastyczny „Moje zdrowe śniadanie” (2021/2022) 

Piknik szkolny pod hasłem „ W poszukiwaniu szczęścia – żyjemy zdrowo i aktywnie, nie zapominając o książce” (2020/2021) 

Konkurs „Moja zdrowa, wiosenna i patriotyczna kanapka” (2020/2021) 

Konkurs plastyczny „Świąteczna pisanka” (2020/2021) 

Konkurs plastyczny „Wiosna tuż, tuż …" (2020/2021) 

Ogólnopolski Projekt z Zakresu Edukacji Prozdrowotnej, Profilaktyka Uzależnień i Ekologii „Zdrowym być – recepta na szczęście” (2020/2021) 

Ogólnopolska Świetlicowa Wymiana Pocztówkowa (2020/2021) 

 

W czasie zajęć czas szybko mija :)

 

Regulamin świetlicy

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie

 

§ 1.

Zasady ogólne.

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców – na ich wniosek lub organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

2. Świetlica w swojej działalności programowej realizuje cele i zadania szkoły uwzględniając treści i działania wychowawczo-profilaktyczne, opiekuńcze przyjęte w planie pracy.

§ 2.

Cele i zadania.

1. Celem ogólnym zajęć świetlicowych jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

2. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

1) stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku;

2) dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie;

3) rozwijanie zainteresowań i zamiłowań;

4) propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu;

5) organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dzieci;

6) kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych;

7) wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie;

8) rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami;

9) pomoc w odkrywaniu mocnych stron przez dziecko;

10) podnoszenie kultury życia codziennego;

11) niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych);

12) rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi;

13) współpracę z nauczycielami wychowawcami, rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem i logopedą szkolnym celem

zdiagnozowania potrzeb i możliwości uczniów oraz rozwiązywania napotkanych problemów wychowawczych.

3. Do zadań świetlicy należy:

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;

2) stworzenie uczniom możliwości odrabiania pracy domowej;

3) upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;

4) przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;

5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;

6) wyrabianie u uczniów samodzielności;

7) stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

4. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

1) zajęć specjalistycznych;

2) zajęć według indywidualnych zainteresowań uczniów;

3) zajęć utrwalających wiedzę;

4) gier i zabaw rozwijających;

5) zajęć sportowych.

5. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.

§ 3.

Organizacja.

1. Dni i godziny pracy świetlicy na dany rok szkolny ustala Dyrektor szkoły w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły.

2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 uczniów. Liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela nie może przekraczać pięciu uczniów.

3. Nauczyciele otaczają opieką dzieci przebywające na terenie szkoły przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu – dzieci zapisane do świetlicy oraz oczekujące na autobus szkolny.

4. Opieką wychowawcy świetlicy objęci są również uczniowie:

1) skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,

2) zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii, etyki oraz nie korzystający z wyjazdów na wycieczki klasowe.

5. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – III, w tym, w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych lub wielodzietnych.

6. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka na KARCIE ZGŁOSZENIA dziecka do świetlicy szkolnej składanej do wychowawcy klasy, wychowawcy świetlicy lub w sekretariacie szkoły, w terminie do dnia 1 września.

7. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje na podstawie zgłoszenia rodziców komisja kwalifikacyjna składająca się z wychowawców świetlicy, w porozumieniu z wychowawcami klasy i Dyrektorem szkoły.

8. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.

9. Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.

10. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie.

§ 4.

Zasady funkcjonowania.

1. Nadzór nad świetlicą sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie.

2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zajęciach lekcyjnych.

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP przez nauczycieli świetlicy w pierwszym tygodniu roku szkolnego lub w pierwszym tygodniu korzystania ze świetlicy szkolnej.

4. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby upoważnione przez rodziców, wskazane w KARCIE ZGŁOSZENIA. Możliwe jest także przekazanie jednorazowego upoważnienia poprzez E - Dziennik, ze wskazaniem danych osobowych ( imię i nazwisko oraz dowód tożsamości) osoby upoważnionej.

5. Zezwala się także na samodzielny powrót ucznia do domu (gdy dziecko ukończyło 7 lat) zgodnie z oświadczeniem złożonym przez rodziców (prawnych opiekunów) w KARCIE ZGŁOSZENIA. Możliwe jest także przekazanie jednorazowego, pisemnego upoważnienia, zawierającego wskazanie konkretnej daty oraz godziny opuszczenia świetlicy.

6. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie lub przez E-Dziennik.

7. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

8. Uczeń może być odebrany ze świetlicy przez starsze rodzeństwo, po pisemnym upoważnieniu przez rodzica, z tym, że dziecko, które nie ukończyło 7 lat, może opuścić świetlicę pod opieką rodzeństwa (osoby), która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. (Podstawa prawna: art.43.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).

9. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.

10. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na terenie szkoły przed otwarciem lub po godzinach pracy świetlicy.

11. Wszyscy uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym są podopiecznymi świetlicy szkolnej i podlegają opiece nauczyciela świetlicy.

12. Dzieci objęte opieką świetlicy szkolnej nie mogą być zwalniane w celu wychodzenia poza teren szkoły.

13. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.

§ 5.

Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

 

1. Do zadań nauczycieli-wychowawców świetlicy należy:

1) dbałość o bezpieczeństwo uczniów;

2) przeprowadzanie zajęć tematycznych;

3) organizowanie wychowankom pomocy w nauce;

4) organizowanie gier i zabaw ruchowych;

5) organizowanie wycieczek i spacerów;

6) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków;

7) realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z programem realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

8) kształtowanie nawyków higieny i czystości;

9) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności;

10) tworzenie warunków do odrabiania lekcji;

11) współpraca z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, logopedą, psychologiem;

12) prowadzenie dokumentacji świetlicy, w tym, dziennika zajęć w świetlicy i odnotowywanie w dzienniku zajęć świetlicy (E-Dziennik) obecności dzieci na zajęciach świetlicowych;

13) prezentacja informacji o organizacji i pracy świetlicy na stronie internetowej szkoły oraz wytworów dzieci, (w różnorodnej formie), m.in. na gazetkach, stronie internetowej, szkolnym Facebooku;

14) dbałość o ład, prządek, estetykę świetlicy oraz wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

§ 6.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej.

1. Uczeń ma prawo do:

1) bezpiecznego pobytu na świetlicy;

2) właściwie zorganizowanej opieki;

3) życzliwego traktowania;

4) swobodnego wyrażania myśli i przekonań;

5) opieki wychowawczej;

6) poszanowania godności osobistej;

7) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

8) rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;

9) korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy;

10) uzyskania pomocy podczas odrabiania prac domowych.

2. Uczeń jest zobowiązany do:

1) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy;

2) wykonywania polecenia wychowawcy;

3) przestrzegania zasad współżycia w grupie;

4) uczestnictwa w proponowanych zajęciach;

5) pomagania słabszym;

6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy; tornister zostawia w przeznaczonym do tego miejscu, gry, zabawki oraz inne przedmioty bierze za pozwoleniem nauczyciela, po skończonej zabawie sprząta swoje stanowisko pracy: porządkuje stolik, wyrzuca śmieci, zasuwa krzesło, zabawki odkłada na przeznaczone dla nich miejsce;

7) nie korzystania z urządzeń multimedialnych bez zgody nauczyciela;

8) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie;

9) informowania każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy;

10) zgłaszania wszelkich wypadków oraz swojego złego samopoczucia.

3. Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

1) pochwały ustnej;

2) pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy;

3) nagrody rzeczowej;

4) dyplomu.

4. Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

1) upomnienie ustne;

2) ostrzeżenie w obecności grupy;

3) pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu;

4) wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania;

5) rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

§ 7.

Współpraca z rodzicami.

1. Współpraca z rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy odbywa się:

1) bezpośrednio (codzienny kontakt i rozmowy – z rodzicami, którzy odbierają dzieci ze świetlicy osobiście);

2) poprzez korespondencję z rodzicami – pisemne informacje;

3) rozmowy telefoniczne;

4) Dziennik Elektroniczny.

2. Szkoła przeprowadza badania oczekiwań rodziców w zakresie form spędzania przez ucznia czasu w świetlicy szkolnej (czas pracy, prowadzenie zajęć, tematyka zajęć) poprzez anonimowe badania ankietowe skierowane do rodziców (prawnych opiekunów) oraz uczniów.

§ 8.

Dokumentacja świetlicy.

1. W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1) KARTY ZGŁOSZEŃ z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka;

2) Regulamin Świetlicy Szkolnej;

3) Plan pracy świetlicy;

4) Grafiki organizacyjne;

5) Dziennik świetlicy: E-Dziennik;

6) Rejestr pomocy dydaktycznych;

7) Sprawozdania (analiza i ewaluacja pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy).

8) Inne, wg potrzeb nauczyciela.

§ 9.

Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

 

1. W szkole obowiązują „Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID -19 

2. Na zajęcia w świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (kaszel, gorączka) oraz gdy inni domownicy nie są zakażeni, nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

3. Sale, w których odbywają się w zajęcia świetlicowe wyposażone są w środki dezynfekcji rąk.

Należy unikać częstej zmiany pomieszczeń.

4. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk z użyciem mydła, ochrona przed kichaniem i kaszlem, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dezynfekcja rąk.

5. Uczniowie dezynfekują ręce pod nadzorem nauczyciela świetlicy.

6. Pracownicy świetlicy wietrzą sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe przed przyjściem dzieci na zajęcia, a także co godzinę i w miarę potrzeb.

7. W miarę możliwości, zajęcia świetlicowe zaleca się organizować na terenie szkoły, na świeżym powietrzu.

8. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego. W sali, gdzie nie można zachować dystansu społecznego, należy ograniczyć ćwiczenia i zabawy kontaktowe.

9. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były podczas pobytu uczniów w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby zgodnie z „Procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu”.

10. Uczniowie korzystają w świetlicy z własnych przyborów szkolnych, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.

11. Nauczyciel świetlicy w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19”.

12. W okresie epidemii główną drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów jest: telefon oraz E-Dziennik.

13. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe. Uczeń odbierany jest zgodnie z „Procedurą przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły”. (Podanie przy drzwiach wejściowych przez osobę upoważnioną pracownikowi szkoły klasy oraz imienia i nazwiska odbieranego ucznia”).

§ 10

Postanowienia końcowe

 

1. Wychowawcy świetlicy są zobowiązani do zapoznania z niniejszym Regulaminem uczniów (poprzez szczegółowe omówienie na pierwszych zajęciach w świetlicy) oraz rodziców uczniów (poprzez podanie Regulaminu do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły).

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

 

Skawina, 28.08.2020 r.

 

 

Psycholog i pedagog szkolny

 

Pedagog:

- udziela pomocy uczniom,

w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych

- udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych

- udziela porad i pomocy uczniom przejawiającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

- wspomaga uczniów w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań

- przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży

- rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego

- udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze      i dydaktyczne

- organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub rodzinno–prawnej

- wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo lub wykazujących objawy demoralizacji do sądów rodzinnych i sądów dla nieletnich

- prowadzi grupowe lub indywidualne zajęcia profilaktyczne, wychowawcze, psychoedukacyjne i inne specjalistyczne, np. korekcyjno–kompensacyjne oraz z zakresu doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej

- wspiera wychowawców w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły

- prowadzi konsultacje i poradnictwo dla rodziców

 

- współpracuje z instytucjami i podmiotami lokalnymi wspomagającymi szkołę w działalności opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej.

Zadania pedagoga szkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.).

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

- czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

- nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

- masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

- są wokół Ciebie osoby, którym należałoby pomóc

- ktoś naruszy Twoje prawa

- chcesz podzielić się swoją radością sukcesem

- masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

- masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

 

Godziny pracy specjalistów w roku szkolnym 2021/2022. Pedagog, rewalidator, psycholog.

Ze specjalistami prosimy umawiać się telefonicznie lub przez wiadomość na e-dzienniku.

 

Małgorzata
Szczypczyk

Magdalena
Kozień-Pieczara   

Aleksandra Mazurek

pedagog

pokój  nr 29

psycholog

pokój  nr 30

 

PONIEDZIAŁEK
 
10:40-12:40
 
 
8:00 - 9:40
 
11:45-16:20
 
WTOREK
 
9:00-13:00
 
 
7:00 - 9:40
12:45 - 16:20
 
----------------
 
ŚRODA
 
 
10:30 -14:30
 
------------------
 
11:45 - 16:20
 
CZWARTEK
 
10:40-13:40
 
--------------------
 
------------------
 
PIĄTEK
 
9:45-11:40
 
--------------------
 
----------------

W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- Edycja 2020, nasza szkoła uzyskała dofinansowanie na modernizację i wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie: 99 975,25zł

(80% dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
20% wkład własny - Urząd Miasta i Gminy Skawina).

 

Po realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” znacząco podniósł się standard sanitarny, estetyczny i funkcjonalność kuchni.

1. Wykonano prace remontowe: flizowanie magazynu produktów suchych magazynu termosów, korytarzyka do obieralni warzyw, wyflizowanie ściany w kuchni przy piecu konwekcyjno - parowym, po wykonaniu robót elektrycznych oraz hydraulicznych i budowlanych. Zostały wymienione drzwi do magazynów, zamontowano rolety w okienkach wydawczych.

2. Zakupiono meble kuchenne ze stali nierdzewnej, w tym wyposażono stanowiska do wydawania posiłków oraz zwrotu naczyń.

3. Zakupiono piec konwekcyjno – parowy, Robot Coupe cl50 (szatkownica do jarzyn) oraz zmywarkę.

 4. Wymieniono i uzupełniono zastawę stołową.

 

 

     Piec konwekcyjno – parowy jest urządzeniem najbardziej wydajnym, gdyż pozwala jednocześnie przyrządzić kilka posiłków. Skraca czas przygotowywanych potraw oraz poprawia ich smak. Mięso i ryby nie wysuszają się, są soczyste, miękkie a ich przyrządzanie odbywa się bez utraty ich masy. Obróbka parowa warzyw w piecu pozwala na zachowanie witamin i minerałów w każdym składniku. Przygotowywanie potraw w wersji parowej ogranicza także ilość tłuszczu jaki jest potrzebny do sporządzania dań. Jest to zatem o wiele zdrowszy sposób przygotowywania posiłków na stołówce szkolnej. Ważnym aspektem jest także ekonomiczność przygotowywania dań: niższe zużycie wody, oszczędność energii elektrycznej i gazu oraz zastąpienie wielu urządzeń gastronomicznych, takich jak piekarnik, grill, patelnia czy trzon kuchenny. Przygotowywanie posiłków znacząco usprawnił także robot – szatkownica, który sprawnie, wygodnie i bezpiecznie pozwala na szatkowanie w najróżniejsze kształty warzyw i owoców. Celem zastosowania tego urządzenia jest skrócenie czasu pracy oraz poprawa walorów smakowych i odżywczych posiłków wydawanych na stołówce szkolnej. Zakupiona zmywarka o wysokich parametrach pozwala dobrze wyparzać naczynia, co zapewnia odpowiedni standard sanitarno - higieniczny, a nowa zastawa stołowa wpływa motywująco na dzieci, by zjadały nie tylko smaczny, zdrowy, ale i estetycznie podany posiłek.

 

 

Dzięki programowi „Posiłek w szkole i w domu” znacząco podniósł się standard wyposażenia kuchni, organizacja pracy personelu, a przede wszystkim katalog i jakość przygotowywanych posiłków. Dbałość o zdrowie uczniów i szeroka edukacja uczniów w zakresie zdrowego żywienia, stała się jeszcze bardziej efektywna.

Informacja w mediach lokalnych CZYTAJ link

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie objął pomocą w formie posiłków uczniów Szkoły Podstawowej nr 3.

MGOPS realizuje zadanie własne w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” , polegające na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom jej potrzebującym.

Informacja w mediach lokalnych CZYTAJ link

Stołówka

 

 

 

W naszej stołówce szkolnej przygotowujemy smaczne potrawy według zasad racjonalnego żywienia
w oparciu o zdrowe, naturalne produkty.

 

 

 

 

Obiady są gotowane codziennie w szkolnej kuchni (nie korzystamy z cateringu!).

Koszt obiadu - 9,00 zł płatne przelewem (za miesiąc z dołu).

Nr konta 12859100070310056390610001

Umowa dostępna jest tutaj

Załączniki do umowy

Zał 1 oświadczenie o alergenach

Zał 2 rezygnacja z obiadów

 

 

             

                                                                              

Jadłospis

Jadłospis z wykazem alergenów dostępny tutaj

 

 

HARMONOGRAM PRZERW OBIADOWYCH*:

W GODZ.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10:35-10:50 2b, 3a 1a, 3b 1b, 2a 1a, 2a 1a
11:30-11:45 1a, 1b 2a, 3a 2b, 3b 1b, 3a 2b, 3b
po przerwie 11:45 4ab -dz.       5ab - chł.
12:00-12:15 2a, 3b 1b, 2b 1a, 3a 2b, 3b 1b, 3a
12:30-12:45

6a 

4ab - chł

5ab - dz.

5a, 5b

4ab - dz.

4a, 4b, 8a 4a,4b, 6a

2a, 6a

5ab - dz.

po przerwie 12:45         4ab - chł
13:30-13:45

8a

5ab - chł

6a, 8a

4ab - chł.

5a, 5b, 6a 5a, 5b, 8a

8a

4ab - dz.

 

* klasy 1 - przerwa trwa 20 min,

  klasy 2-7 - przerwa trwa 15 min.

Regulamin stołówki

Pielęgniarka szkolna

 

 

Zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w prawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814 z późn. zm.; dalej jako: rozporządzenie).

Zgodnie z rozporządzeniem, zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje w szczególności:

1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;

2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem; 

3. organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;

4. prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;

5. czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;

6.udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;

7. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

8. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

9. prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych w załączniku do rozporządzenia. 

 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej: 

Piątek: 8:00-14:00. Pielęgniarka pani Krystyna Kowalówka