foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (dla młodzieży), TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Informacje o krakowskich szkołach samorządowych i niesamorządowych dostępne są na stronach www:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27315

https://portaledukacyjny.krakow.pl/195716,artykul,szkoly.html

https://naszeszkoly.krakow.pl/

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona zostanie odrębnie dla absolwentów gimnazjów i dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

 

Absolwenci gimnazjów mogą ubiegać się o przyjęcie do:

1) trzyletnich liceów ogólnokształcących,

2) czteroletnich techników,

3) trzyletnich branżowych szkół I stopnia.

 

 

Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz Powiat Krakowski odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, do którego dostęp będzie możliwy od 25 kwietnia 2019 r. na stronie:

https://krakow.e-omikron.pl/

W systemie rekrutacyjnym kandydaci będą mogli  zapoznać się z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji oraz wypełnić Wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek rekrutacyjny).

Jak wypełnić i złożyć wniosek rekrutacyjny?

We wniosku rekrutacyjnym można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy I.

Wybór większej liczby szkół i oddziałów/grup rekrutacyjnych, o zróżnicowanej popularności wśród kandydatów, zwiększa szanse na pozytywny wynik rekrutacji, tzn. na zakwalifikowanie się do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym.

Kolejność wymienionych we wniosku rekrutacyjnym oddziałów/grup rekrutacyjnych powinna być zgodna z preferencjami kandydatów – od oddziału/grupy rekrutacyjnej, do której zakwalifikowanie się jest najbardziej pożądane na pierwszym miejscu.

Zachęcamy kandydatów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów do wypełniania wniosków rekrutacyjnych w formie elektronicznej w systemie rekrutacyjnym. Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz otrzymanie informacji o jej wynikach. Wniosek można także wypełnić w formie papierowej, drukując jego formularz z systemu rekrutacyjnego lub pobierając w szkołach, które z systemu korzystają – wszystkie szkoły samorządowe krakowskie.

Wniosek rekrutacyjny wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym, należy wydrukować, musi zostać podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata i musi zostać złożony w szkole pierwszego wyboru, tzn. szkole wymienionej we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wyborów. Do szkół pierwszego wyboru składane są również wnioski wypełnione w formie papierowej i na ich podstawie szkoła wprowadza dane kandydata do systemu rekrutacyjnego.

Tylko wnioski wprowadzone do systemu rekrutacyjnego i złożone zgodnie z ww. zasadami w szkołach pierwszego wyboru w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

W jaki sposób działa system rekrutacyjny ?

W rekrutacji ważna jest przede wszystkim liczba punktów, jakie kandydat uzyskał z przeliczenia wyników egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum lub świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów nawet wtedy, gdy oddział/grupę rekrutacyjną pierwszy kandydat wskazał jako drugą lub kolejną, a drugi kandydat ten sam oddział/grupę rekrutacyjną wybrał jako pierwszą na liście wyborów we wniosku rekrutacyjnym.

System rekrutacyjny weryfikuje, czy punkty, jakimi kandydat dysponuje, pozwalają na jego zakwalifikowanie do oddziałów/grup rekrutacyjnych wymienionych we wniosku, zgodnie z kolejnością na liście wyborów. Jeżeli liczba punktów jest wystarczająca, weryfikacja zostaje zakończona i system nie sprawdza, czy kandydat zostałby zakwalifikowany do oddziałów/grup rekrutacyjnych wymienionych na niższych pozycjach na liście wyborów.

Przykład:

Kandydat 1

Kandydat 2

1. Oddział A w szkole nr I

1. Oddział C w szkole nr 3 – 140 punktów

2. Oddział B w szkole nr 2

 

3. Oddział C w szkole nr 3 – 150 punktów

 

Jeden kandydat może zostać zakwalifikowany do przyjęcia tylko do jednego oddziału/grupy rekrutacyjnej.

Zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału C w szkole nr 3 został kandydat 1, który miał za mało punktów aby zrekrutować się do szkoły nr 1 i szkoły nr 2

Gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału/grupy rekrutacyjnej mają taką samą liczbę punktów, uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo:

-          problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia,

-          wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),

-          niepełnosprawność kandydata,

-          niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców,

-          niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

-          samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

-          objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Spełnianie ww. kryteriów potwierdza się odpowiednimi dokumentami.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, określają zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty nr 10/19 i 11/19 z 29 stycznia 2019 r., które dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie: https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

 

Ważne terminy:

  • od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (nie dotyczy szkół i oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego oraz szkół i oddziałów dwujęzycznych)
  • od 25 kwietnia do 16 maja 2019 r.  – składanie wniosków o przyjęcie do szkół z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego i oddziałami dwujęzycznymi (termin ten obowiązuje także, gdy oddział sportowy, mistrzostwa sportowego lub oddział dwujęzyczny nie jest wskazany we wniosku rekrutacyjnym na pierwszym miejscu na liście wybieranych szkół)
  • od 20 do 27 maja 2019 r. – próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego oraz sprawdziany kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych – terminy ustalają szkolne komisje rekrutacyjne
  • 3 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów, którzy zaliczyli pozytywnie ww. sprawdziany i próby
  • od 21 do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosków o przyjęcie do szkół o kopie lub oryginały świadectwa ukończenia gimnazjów lub ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
  • 28 czerwca 2019 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół
  • do 3 lipca 2019 r.  – szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydają kandydatom skierowania na badania lekarskie
  • do 9 lipca 2019 r.  – potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany przez złożenie w niej oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w technikach i branżowych szkołach I stopnia także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • 10 lipca 2019 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do wybranych szkół w postępowaniu rekrutacyjnym, będą mogli uczestniczyć w postępowaniu uzupełniającym, organizowanym przez dyrektorów szkół dysponujących nadal wolnymi miejscami.

 

 

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego

Dnia 26 października uczniowie klasy 3a wybrali się na wycieczkę do Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Krakowie. Centrum, będące jedynym takim ośrodkiem badawczym w Polsce, działa pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowane jest na terenie Kampusu UJ. Gimnazjaliści mieli okazję poznać ciekawą historię powstania oraz działalność ośrodka. Dowiedzieli się czym jest światło synchrotronowe, jak powstaje oraz w jakim celu może być wykorzystywane. Pracownik ośrodka oprowadził grupę po całym obiekcie, szczegółowo tłumacząc skomplikowane procesy fizyczne i chemiczne wykorzystywane przez synchrotron Solaris.

 

 

 

 

 SZKOŁA  KLUCZOWYCH  KOMPETENCJI ...

           Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie  przez cały rok szkolny  2017/2018 realizują projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracyu uczniów i uczennic gimnazjów w Gminie Skawina”.

Czytaj więcej...

Dobry początek

4 września, na dobry początek nowego roku szkolnego, uczniowie klas gimnazjalnych pojechali na wycieczkę do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Wycieczka była  nagrodą przygotowaną przez UMiG Skawina za udział naszej szkoły i znalezienie się w gronie laureatów projektu „Każdy wat na wagę złota”.

 

Czytaj więcej...

 

Szkolny Punkt Informacji i Kariery

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej prężnie działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery, który spotyka się z dużym zainteresowaniem uczniów. Jest to projekt unijny modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce II w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Czytaj więcej...