foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Szybkie menu

Procedury uzyskania karty rowerowej
 

Podstawa prawna: Ustawa prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz.602 z późn. zm.)

 

I  WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:

·  ukończone 10 lat,
·  pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia,
·  zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
·  zdany egzamin teoretyczny i praktyczny,
·  znajomość zasad obsługi technicznej roweru,
·  przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
·  oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia legitymacyjnego

Kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń potwierdzającego zdobycie obowiązującej wiedzy oraz umiejętności.

II  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:

Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czwartej.
Na zajęciach technicznych uczniowie przygotowywani są z zakresu:
– znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów,
– obsługi technicznej roweru,
– udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

III  EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań. Wymagane wiadomości podzielone są na 5 części:
Część 1 (5 pytań) – znaki ostrzegawcze i zakazu
Część 2 (5 pytań) – znaki nakazu, informacyjne, poziome i tabliczki do znaków
Część 3 (5 pytań) – przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów
Część 4 (5 pytań) – zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach
Część 5 (5 pytań) – pierwsza pomoc

Każdą część uczeń musi zaliczyć co najmniej na: 80%  
 

Jeśli uczeń nie zaliczy po uzgodnieniu z egzaminatorem pisze test jeszcze raz!

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 Zdanie egzaminu praktycznego obejmuje:
·  przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
·  jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie ósemki,
·  jazda po wyznaczonym torze na miasteczku komunikacyjnym,
·  prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
·  właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,

Na egzamin teoretyczny oraz praktyczny należy przynieść wypełniony i podpisany (punkt 1) oraz przez rodziców (oboje - prawnych opiekunów punkt 2) arkusz zaliczeń, który można pobrać poniżej.

​ARKUSZ ZALICZEŃ

Do układania testów wykorzystywane są strony internetowe:

http://brd.edu.pl/

http://brd.andrej.edu.pl/

http://znaki.vxm.pl/index.php

http://brd.cwdt.pl/