foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Rok szkolny 2017/2018 a kwestia zmiany szkoły

Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przypomina, iż zgodnie z nowymi przepisami oświatowymi, rodzice uczniów klas III i klas VI, mogą na własną prośbę przenieść dzieci do klas IV i VII szkół podstawowych, które powstały po przekształceniu gimnazjów. Więcej informacji poniżej.

Czytaj więcej...

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/uczniówdanych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie z siedzibą w Skawinie przy ul. Mickiewicza 11 a, tel: 12 276 76 56, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej
  Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie możliwy jest pod numerem tel. nr. 12 276 76 56  lub adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowePana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Krakowie
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Z dniem  25.05.2018r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej, 32-050 Skawina, ul. Adama Mickiewicza 11a – Administrator Danych, powołuje Panią Kingę Styczeń na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

adres email; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 12 276 76 56

Z dniem 25.05.2018r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej, 32-050 Skawina, ul. Adama Mickiewicza 11a – Administrator Danych, powołuje Pana Janusza Nowak na stanowisko Administratora Systemu Informatycznego

 telefon: 12 276 76 56

Na podstawie  Art. 37 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. U. UE. L. z 2016 r. 119.1)        

Logopeda

Zajęcia z logopedą są przeznaczone dla dzieci z deficytami z zakresu wymowy. W naszej szkole są one oparte o założenia pracy Metodą Krakowską.

Podczas zajęć dzieci nie tylko usprawniają aparat mowy (ćwiczenia praksji oralnej), ale również ćwiczą funkcje lewopółkulowe (lewa półkula mózgu odpowiada m.in. za sekwencyjne przetwarzanie informacji, w czym naukę mówienia oraz czytania), percepcję słuchową (w tym słuchu fonematycznego), wzorkową, usprawniają funkcje poznawcze, a także wykonują zadania programowania języka.

Wszystkie te działania mają na celu wyeliminowanie lub złagodzenie zaburzeń mowy oraz pracę z zakresu walki z dysleksją.

Zadania logopedy szkolnego:

 • Przeprowadzenie badań przesiewowych uczniów klas nowoprzybyłych w celu zweryfikowania stanu mowy dzieci;

 • Przeprowadzenie szczegółowej diagnozy logopedycznej u dzieci;

 • Prowadzenie zajęć logopedycznych;

 • Udzielanie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy.

Cele terapii logopedycznej:

 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez eliminowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.

 • Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

 • Doskonalenie wymowy i korygowanie wad wymowy.

 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

 • Rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi w poprawnej formie gramatycznej, płynnie i wyraźnie.

 • Wzbogacanie słownika.

 • Zachęcanie uczniów do twórczej aktywności słownej.

 • Stymulowanie funkcji lewopółklulowych

 • Stymulowanie uczniów zagrożonych dysleksją

 • Wspomaganie nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną®

 

Dzień tygodnia

Monika Birówka

PONIEDZIAŁEK

11:30 – 15:30

WTOREK

11:30 – 15:30

ŚRODA

11:30 – 14:30

 

NASZA OFERTA

 

 • Jednozmianowość: zajęcia od godz. 8.00.

(wydzielony cały parter i I piętro),

 • Mało liczebne klasy - indywidualizacja nauczania,
 • Atrakcyjna oferta  edukacyjna:

- ciekawe lekcje, konkursy,

- zajęcia pozalekcyjne odpowiadające zainteresowaniom uczniów (m.in. językowe, matematyczne, komputerowe – programowanie,
taneczne, sportowe (basen), muzyczne, plastyczne, teatralne, recytatorskie, drużyny zuchowe),

- opieka psychologiczno - pedagogiczna (zajęcia korekcyjne, wyrównawcze, wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, opieka pielęgniarki),

- realizacja projektów, innowacji, wycieczki, E- dziennik,

 • Wysoki poziom kształcenia, wykwalifikowana kadra,
 • Wychowanie do wartości,
 • Bezpieczeństwo - profesjonalny system monitoringu,
 • Nowoczesne, wspaniale wyposażone sale lekcyjne (multimedia), pracownie komputerowe, biblioteka, czytelnia,
 • Świetlica (7.00 – 17.00); opieka, zajęcia, odrabianie zadań,
 • Pyszne obiadki,  sklepik,
 • Dowóz.