foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Procedury uzyskania karty rowerowej
 

Podstawa prawna: Ustawa prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 1997r. Nr 98, poz.602 z późn. zm.)

 

I  WARUNKI UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:

·  ukończone 10 lat,
·  pozytywna opinia wychowawcy na podstawie obserwacji zachowań ucznia,
·  zgoda rodziców (opiekunów) na wydanie karty rowerowej,
·  zdany egzamin teoretyczny i praktyczny,
·  znajomość zasad obsługi technicznej roweru,
·  przejście szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
·  oddanie arkusza zaliczeń ubiegającego się o kartę rowerową oraz zdjęcia legitymacyjnego

Kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń potwierdzającego zdobycie obowiązującej wiedzy oraz umiejętności.

II  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ:

Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klasy czwartej.
Na zajęciach technicznych uczniowie przygotowywani są z zakresu:
– znajomości znaków i sygnałów drogowych oraz przepisów ruchu drogowego obowiązujących pieszych i rowerzystów,
– obsługi technicznej roweru,
– udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

III  EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI:

Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu pisemnego składającego się z 25 pytań. Wymagane wiadomości podzielone są na 5 części:
Część 1 (5 pytań) – znaki ostrzegawcze i zakazu
Część 2 (5 pytań) – znaki nakazu, informacyjne, poziome i tabliczki do znaków
Część 3 (5 pytań) – przepisy ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów
Część 4 (5 pytań) – zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach
Część 5 (5 pytań) – pierwsza pomoc

Każdą część uczeń musi zaliczyć co najmniej na: 80%  
 

Jeśli uczeń nie zaliczy po uzgodnieniu z egzaminatorem pisze test jeszcze raz!

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 Zdanie egzaminu praktycznego obejmuje:
·  przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
·  jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie ósemki,
·  jazda po wyznaczonym torze na miasteczku komunikacyjnym,
·  prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
·  właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe,

Na egzamin teoretyczny oraz praktyczny należy przynieść wypełniony i podpisany (punkt 1) oraz przez rodziców (oboje - prawnych opiekunów punkt 2) arkusz zaliczeń, który można pobrać poniżej.

​ARKUSZ ZALICZEŃ

Do układania testów wykorzystywane są strony internetowe:

http://brd.edu.pl/

http://brd.andrej.edu.pl/

http://znaki.vxm.pl/index.php

http://brd.cwdt.pl/

Kuźnia sukcesów

 

 W naszej szkole dokładamy wszelkich starań, aby umiejętności uczniów nie tylko kształtować, ale także odkrywać. 

Sukcesy na niwie konkursów przedmiotowych, artystycznych, czy też sportowych możliwie są dzięki szerokiej ofercie kół zainteresowań. Nasi nauczyciele prowadzą w sumie kilkanaście zajęć dodatkowych. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom uczniów  i rodziców, a terminy zajęć zawsze staramy się dostosować do potrzeb wynikających z dojazdów uczniów.

 

Zajęcia Pozalekcyjne

 

 

 

Kółko Matematyczne - mgr Joanna Drosińska,                     

 

 

 

 

 

Klub Małego Matematyka - mgr Anna Warot

 

 

 

 

 

 

Kółko Ruchowo Taneczne - mgr Katarzyna Czoch --> GALERIA

 

 

 

 

 

 

Kółko Języka Angielskiego - mgr Ewelina Rankiewicz

 

 

 

 

Kodowanie - mgr Jolanta Zawada

 

 

 

 

Mali Srtyści - mgr Agnieszka Bębenek

 

 

 

 

Kółko Przyrodnicze - mgr Joanna Drosińska -->    GALERIA

Kółko Biblioteczne - mgr Beata Pękala

Kółko Teatralne - mgr Aleksandra Mioduszewska / mgr Monika Cichoń-Gładysz

Absolwent naszej szkoły:

 

jest patriotą i Europejczykiem

cechuje go wytrwałość i poczucie własnej wartości

w swym postępowaniu kieruje się zasadami moralnymi, promuje dobro

charakteryzuje się uczciwością wobec siebie i otoczenia, wiarygodnością i odpowiedzialnością

umie korzystać z dóbr kultury, jest wrażliwy na piękno

nie stosuje przemocy, zna zasady zdrowej rywalizacji

jest odpowiedzialny za podejmowane przez siebie działania

potrafi i okazuje szacunek wobec innych osób

charakteryzuje go ciekawość poznawcza, w działaniach jest kreatywny i przedsiębiorczy

wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i uczestniczy aktywnie w życiu kulturalnym

jest krytycznym odbiorcą mediów, dostrzega i właściwie ocenia zmiany zachodzące w otaczającej go rzeczywistości

podejmuje samodzielne inicjatywy oraz potrafi pracować w zespole

zna wartość posiadanej wiedzy, czuje potrzebę dalszego rozwoju intelektualnego

posiada ukształtowane zainteresowania, rozwija swoje talenty

posiada umiejętność samodoskonalenia, poszukuje wzorów do naśladowania

umie sobie radzić w różnych sytuacjach życiowych

dostrzega znaczenie więzi rodzinnych, społecznych, kulturowych, narodowych

dba o dobro wspólne, szanuje pracę innych

dba o estetykę własnego wyglądu i otoczenia

szanuje przyrodę, ma pozytywny wpływ na środowisko

potrafi racjonalnie i zdrowo wykorzystać czas wolny

jest świadomy roli i znaczenia rodziny w życiu.