foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Świetlica

 

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00. Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani wychowawcy. Dzieci uczęszczające do świetlicy mają możliwość brania udziału w zajęciach:

• muzycznych

• plastycznych

• ruchowych ogólnorozwojowych

• sportowych na boisku  szkolnym

• czytelniczych w bibliotece szkolnej

• dydaktycznych- zabawy słowne, ćwiczenia w poprawnym czytaniu, rebusy, krzyżówki, zgadywanki itp.

• zajęciach z wykorzystaniem środków audio-wizualnych znajdujących się w świetlicy.

 

Szczególną uwagę zwracamy na:

• organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

• odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

• rozwijanie samodzielności i samorządności;

 Wychowankom świetlicy udzielana jest też indywidualna pomoc w odrabianiu zadań domowych. Uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez szkołę i inne instytucje. Każde zajęcia prowadzone w świetlicy zawierają treści wychowawcze i dydaktyczne, które wychowankowie mogą wykorzystać w życiu codziennym.