foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągamy to, stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia, dzięki którym pomagamy każdemu dziecku rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Świetlica Grafik świelticy

 

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00. Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani wychowawcy. Dzieci uczęszczające do świetlicy mają możliwość brania udziału w zajęciach:

• muzycznych

• plastycznych

• ruchowych ogólnorozwojowych

• sportowych na boisku  szkolnym

• czytelniczych w bibliotece szkolnej

• dydaktycznych- zabawy słowne, ćwiczenia w poprawnym czytaniu, rebusy, krzyżówki, zgadywanki itp.

• zajęciach z wykorzystaniem środków audio-wizualnych znajdujących się w świetlicy.

 

Szczególną uwagę zwracamy na:

• organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

• odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

• rozwijanie samodzielności i samorządności;

 Wychowankom świetlicy udzielana jest też indywidualna pomoc w odrabianiu zadań domowych. Uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez szkołę i inne instytucje. Każde zajęcia prowadzone w świetlicy zawierają treści wychowawcze i dydaktyczne, które wychowankowie mogą wykorzystać w życiu codziennym.

Grafik świetlicy

 

Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3 w Skawinie

 1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 7.00 do 17.00.
 2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się corocznie na podstawie kart zgłoszenia, które wypełniają Rodzice (Opiekunowie prawni).
 3. Rodzic/  Opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko, proszony jest o przedłożenie do wglądu informacji o sytuacji rodzinnej: postanowienia sądu w sprawie ustalenia opieki nad dzieckiem, ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskich jednego z rodziców.
 4. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy osobiście i złożenia stosownego oświadczenia.
 5. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i czytelnym podpisem w zeszycie do korespondencji.
 6. Opieką wychowawczą objęci są uczniowie, którzy dostarczyli kartę zgłoszenia wypełnioną przez rodziców oraz uczniowie dojeżdżający. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za uczniów, którzy takiej karty nie dostarczyli, a przebywają na terenie szkoły. Doraźnie opieką objęci są uczniowie skierowani do świetlicy               z powodu nieobecności nauczyciela.
 7. Po skończonych zajęciach dziecko czeka na rodzica lub inną osobę upoważnioną do jego odbioru. Na życzenie rodziców dziecko może opuścić świetlicę:
 1. Samodzielnie, jeżeli:
 1. czas wyjścia dziecka ze świetlicy jest czasem uzgodnionym na piśmie z Rodzicem/Opiekunem. Powinien być w tym przypadku wskazany dzień tygodnia oraz dokładna godzina.
 2. Rodzic/ Opiekun prawny złożył pisemne oświadczenie, że ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach    w świetlicy)
 3. dziecko ukończyło 7 lat
 1. Pod opieką starszego rodzeństwa, jeżeli:
 1. dziecko ukończyło 7 lat, a osoba pod opieką której wychodzi ze świetlicy, osiągnęła wiek co najmniej 10 lat i jest pisemnie upoważniona przez Rodzica (podstawa prawna: art.43.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym).
 2. Rodzic/Opiekun prawny złożył pisemne oświadczenie, że ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka poza szkołą (po zajęciach    w świetlicy).

 

 1. Odebrane przez osoby upoważnione:
 1. poza Rodzicami/Opiekunami dziecko ze świetlicy mogą odebrać wyznaczone osoby na podstawie pisemnego upoważnienia Rodzica/ Opiekuna.
 1. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez dziecko     w świetlicy.
 2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej:
 1. wykonuje polecenia wychowawcy;
 2. nie opuszcza sali bez zgody opiekuna;
 3. dba o ład i porządek w sali: tornister zostawia w przeznaczonym do tego miejscu, gry, zabawki oraz inne przedmioty bierze za pozwoleniem nauczyciela, po skończonej zabawie sprząta swoje stanowisko pracy: porządkuje stolik, wyrzuca śmieci, zasuwa krzesło, zabawki odkłada na przeznaczone dla nich miejsce;
 4. bierze udział w proponowanych zajęciach;
 5. nie korzysta z urządzeń multimedialnych;
 6. nie używa wulgarnych słów;
 7. nie bije kolegów;
 8. zachowuje się cicho i kulturalnie;
 9. nie niszczy sprzętu szkolnego;
 10. do wychowawcy świetlicy oraz innych pracowników szkoły zwraca się grzecznie i kulturalnie;
 1. Uczniowie dojeżdżający są pod stałą opieką wychowawców świetlicy lub pań z dowozów.
 2. Niewłaściwe zachowanie ucznia na świetlicy będzie skutkowało obniżeniem oceny zachowania.

Karta zapisu do świetlicy dostępna jest tutaj.